TỪ và CHỮ trong Tiếng Việt – Phân biệt và quy ước trong nghề

Hiện nay, trong tiếng Việt, cách sử dụng các khái niệm như “Chữ”, “Từ”, “Âm tiết” có sự khác biệt khi dùng thuật ngữ và cách nói trong giao tiếp thông thường. Theo nghĩa chuyên môn ngôn ngữ học:   – “Chữ” được dùng để chỉ: Hệ thống ký hiệu bằng đường nét đặt...